Bohemira

Let's see the world from so many color perspective

AWAS, SOPO WAE BISA DADI SENGKUNI

| Sesekali nggedabrus ngalor ngidul babagan pemilu
“…Ing Bharatayuda Sengkuni nglepasake panah dadi ula maewu-ewu nyakoti prajurite Pandawa. Janaka ngetokake aji maruta, angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. Tapi Sengkuni pancen sekti, ora empan kabeh sanjata. Pandawa bingung kabeh kadigdayane, aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni.

Kresna minangka titising Wisnu mituturi yen kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala, mula ora empan senjata. Dene sing ora kelaburan mung dubur (papan buwangane). Sawise mangerti pengapesane, Werkudara enggal nyandhak Sengkuni, malik awake lan nyuwek dalan buwangane lan lambene nganggo kuku Pancanaka. Sengkuni mati sanalika. Kulite diwenehake marang Dewi Kunthi kanggo menepati sumpahe Werkudara marang Sang Dewi. ”

Sengkuni

Sengkuni

Legendaning perang antara becik lawan ala pancen uwis dadi warnaning ndonya iki wiwit pisanan. Perang Bharatayuda mung salah sijining conto babagan iku. Ngomongake Bharatayudha, awake dhewe ora bisa luput soko tokoh aran Arya Sengkuni, Senopati Agunge Kurawa. Pancen Sengkuni misuwur nduweni watak kang tangkas, cerdik lan pinter njupuk atine uwong, ala aten, dengki lan licik. Dheweke ora segan nindakake kabeh cara supaya oleh kabeh apa sing dadi gegayuhane, sanajan kanthi jalaran sing ndadekake wong akeh dadi korban. Provokasi, basangan, fitnah, manipulasi wis dadi cara kang lumrah kanggo dheweke.
Lha nyapo kok mak jegagik aku pingin ngrasani Sengkuni? Sanajan Sengkuni iku tokoh sing ono ning Mahabarata sing wis dadi nasibe marani pati ing tangane Werkudoro, naning karaktere isih melegenda saka generasi ing generasi. Tokoh sing dadi simboling kalicikan, angkara murka, kaserakahan, lan kadengkian. Babagan kuwi dadi terkenal lan cocok ing jaman modern iki, luwih-luwih ing wanci pergantian kapemimpinan sawijining bangsa – waca:pemilu -. Bedane, ing era Mahabarata, Sengkuni sing kudu diadepi mung siji. Dene ing saiki, ono atusan malah mungkin ewonan Sengkuni sing iso ‘orak kasat mata’ ngupengi dhewe. Dheweke nduweni agenda, intrik, lan ambisi alane dhewe-dhewe. Dheweke iso awujud menungsa sing santun, ramah, intelek, nasionalis, agamis, … wujud apa wae… Mungkin roso khawatir lan antipati marang tokoh iki ndadeake awake dhewe kadang-kadang apatis marang pemilu. Dhewe dadi wedi manawa pilihane dhewe mung ndadekake Sengkuni-Sengkuni anyar nglenggang ing pojok-pojok legislatif terus ngontrol kebijakan publik, cangkrukan ning kolong-kolong meja eksekutif lan tansah masung lakuning pemerintahan sing apik (good governance), nguasai bilik-bilik yudikatif lan mengaruhi neralitase putusan. Selawase wektu, awake dhewe ngrasa dadi objeke ‘Sengkuni-Sengkuni Moderen’. Dheweke kabeh ‘mak bedunduk’ tampil kanthi macem-macem ‘entertainment bodho’, ‘ paket kabecikan’, ‘paket kemanusiaan’ mung nggo njaring dukungan — ing wanci sing bebarengan, pejuang-pejuang kemanusiaan sejati kanthi ikhlas berjuang ing mburine gegere kita kabeh, orak ngarep tenar–. Babagan iku sing mungkin ndadeake tingkat ‘golput’ isih dhuwur, lan nggerogoti kapercayanane publik marang pemilu. Lan kanthi motif utawa macem-macem alesan, milih/ora milih (nyoblos/ora nyoblos) kanggoku hak saben uwong ing demokrasi. Sing salah yaiku mekso lan mbujuki wong liya supoyo nerima opinine kanthi ngadopsi metode ‘Sengkuni-isme’.

Akeh debat lan pembahasan, “Yen Sengkuni kuno iso dikalahke Bima kanthi Kuku Pancanaka, dadi sopo ‘Ksatria’ lan gegaman apa sing sanggup ngalahake utawa paling ora ngredam Sengkuni Modern? Nanging miturutku, sapa wae (kanthi kapasitase masing-masing) bisa dadi ‘Ksatria’ (ojo mbayangke ksatria minangka uwong lagi nunggang jaran nyambi ngetokake alat musike). Lan implementasi sistem sing transparan uga akuntabel ing wilayah segitiga emas (eksekutif, legislatif, yudikatif) iku dadi gegamanne. Gegaman iku bisa dijabarkan dadi macem-macem produk derivatif (kebijakan lan aturan) sing tegas lan mengikat. Salah sijining contone yaiku: pelaporan lan audit keuangan partai politik (parpol). Parpol wajib nyerahake laporan keuangan lan mbukak kanthi jujur sumber dana (kalebu penyumbang individu lan badan), diaudit dening lembaga sing netral (dudu audit bodong lan asal-asalan), lan laporan mau iso diakses dening publik sedurunge masa kampanye. Dadi, iso didadekake salah sijining bahan penilaian, sopo wae sing ning mburine partai lan piye arah kebijakane yen kepilih mengko. Lan aturan kuwi kudu teges, ora mung nggo formalitas thok. Pitakonanne ora “Opo awake dhewe mampu?”, tapi “Opo awake dhewe wani?”

Lelakon nalika mayite Sengkuni ancur dening Gada Rujakpolone Bima lan ditaburake kanthi kasebar ing ndhuwure Kurusetra minangka analogi yen uwong kanthi watak Sengkuni tansah ana lan kasebar ing kupengane dhewe, malah mungkin ing njerone awake dhewe. Mbuh, aku iki durung pinter, nanging siji sing mesthi, yen wakil sing takpilih mengko jebule Sengkuni, tangan iki rasane gatel kala-kala pingin mbalang sandhal jepit buluk marang dhapurane, sakora-orane nggo ngelingake yen Sengkuni tansah nemoni pati kanthi cangkeme suwek dening kukune Sang Bima.

Catetan: sing ora iso boso Jowo, sepurane

8/4/2014,
Ira Feriana Sari

Coblosan

Coblosan

 

VERSI INDONESIA:

AWAS, SIAPA SAJA BISA JADI SENGKUNI

|  Sesekali ngobrol ngalor ngidul tentang pemilu

 

“… dalam Bharatayuda Sengkuni melepaskan panah menjadi ribuan ular yang menggigiti para Prajurit Pandawa. Janaka mengeluarkan ajian maruta, angin yang berhembus untuk menyingkirkan ular-ular itu. Tapi Sengkuni memang sakti mandraguna, semua senjata tidak mempan kepadanya. Pandawa bingung, semua kesaktian dan senjatanya tidak mampu membunuh Sengkuni.

Kresna sebagai titisan Dewa Wisnu berkata bahwa seluruh tubuh Sengkuni sudah pernah dilumuri minyak tala sehingga kebal. Namun bagian yang tidak terlumuri adalah dubur. Sesudah megetahui kelemahan Sengkuni, Werkudara (Bima) segera mendekati Sengkuni, membalik tubuhnya dan menyobek dubur dan mulutnya dengan Kuku Pancanaka. Sengkuni mati seketika. Kulitnya diberikan kepada Dewi Kunthi  untuk menepati sumpah Werkudara pada Sang Dewi…”

 

Legenda perang anatara kebaikan melawan kejahatan memang sudah mewarnai dunia ini sejak dulu kala. Perang Bharatayuda hanya salah satu contoh. Berbicara tentang Bharatayuda, kita tidak bisa lepas dari tokoh yang bernama Arya Sengkuni, Senopati Agung (Penasihat Agung)nya Kurawa. Memang Segkuni dikenal memiliki karakter tangkas, cerdik dan pandai mengambil hati orang lain, buruk hati, dengki, dan licik. Dia tidak akan segan menggunakan segala cara untuk memperoleh apa yang menjadi keinginannya, walaupun dengan mengorbankan banyak pihak. Provokasi, penjebakan,  fitnah, manipulasi sudah menjadi metode yang lumrah baginya.

 

Mengapa  tiba-tiba saya tertarik membicarakan Sengkuni? Walaupun tokoh Sengkuni hanyalah tokoh dalam Mahabarata yang nasibnya berakhir di tangan Werkudara, namun karakternya masih melegenda dari satu generasi ke genarasi. Tokoh tersebut menjadi simbol kelicikan, angkara murka, keserakahan, dan kedengkian. Hal tersebut terkesan populis dan relevan bahkan di masa modern, terlebih lagi di masa-masa pergantian kepemimpinan suatu bangsa  — baca:pemilihan umum –. Bedanya, di era Mahabarata, hanya ada satu Sengkuni yang harus dihadapi. Sedangkan saat ini, ada ratusan bahkan ribuan Sengkuni yang bisa jadi tidak kasat mata mengelilingi kita. Mereka memiliki agenda, intrik, dan ambisi buruknya masing-masing. Dia bisa berwujud manusia yang santun, ramah, intelek, nasionalis, agamis,… berwujud apapun….  Mungkin  rasa khawatir dan antipati kita terhadap tokoh ini membuat kita terkadang apatis terhadap pemilihan umum. Kita menjadi takut pilihan kita hanya akan mengantar sengkuni-sengkuni baru melenggang di sudut-sudut legislatif dan mengontrol kebijakan publik, bercokol di kolong-kolong meja eksekutif dan memasung jalannya good governance, berkuasa di bilik-bilik yudikatif dan mempengaruhi netralitas putusan. Selama ini kita merasa menjadi objek dari sengkuni-sengkuni modern. Mereka secara tiba-tiba tampil dengan berbagai ‘entertainment bodoh’, ‘paket kebaikan’, dan ‘paket kemanusiaan’ hanya untuk menjaring dukungan –di saat yang sama, pejuang-pejuang kemanusiaan sejati dengan ikhlas berjuang di balik punggung kita dengan tidak mengharap ketenaran–.  Hal itulah yang mungkin membuat tingkat ‘golput’ tinggi dan menggerogoti kepercayaan  publik pada pemilu. Dan dengan  motif atau  alasannya masing-masing, untuk memilih dan untuk tidak memilih bagi saya merupakan hak setiap individu dalam demokrasi. Yang salah adalah memaksa dan memprovokasi orang lain untuk menerima opininya dengan mengadopsi ‘Sengkuni-isme’.

 

Banyak sekali perdebatan dan pembahasan, ‘Jika Sengkuni kuno bisa dikalahkan oleh Bima dengan Kuku Pancanakanya, maka siapa ksatria dan senjata apa yang sanggup untuk mengalahkan, atau paling tidak meredam Sengkuni modern?’ Menurut saya, siapa saja dalam kapasitasnya masing-masing bisa menjadi ‘Ksatria’ tersebut (jangan membayangkan ksatria sebagai orang yang menunggang kuda sambil menghunuskan alat musiknya ). Dan implementasi sistem yang transparan dan akuntabel di wilayah segitiga emas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) merupakan senjatanya. Senjata tersebut bisa dijabarkan menjadi berbagai macam produk derivatif (kebijakan dan aturan) yang tegas dan mengikat. Salah satu contohnya adalah: pelaporan dan audit keuangan parpol. Parpol wajib menyerahkan laporan keuangan dan mengungkap sumber dana (termasuk penyumbang individu dan badan), diaudit oleh lembaga yang netral (bukan audit bodong dan asal-asalan), dan laporan tersebut dapat diakses oleh publik jauh sebelum masa kampanye. Sehingg bisa dijadikan salah satu bahan penilaian bagi publik, siapa di belakang parpol dan bagaimana arah kebijakannya bila terpilih nanti.  Dan aturan tersebut harus tegas, bukan hanya formalitas saja. Pertanyaannya bukan “Mampukah kita?”, tapi “Beranikah kita?”

 

Kisah saat mayat Sengkuni yang hancur akibat gada Rujakpolo milik Bima hingga ditaburkan berserakan di atas Kurusetra merupakan analogi bahwa orang dengan watak Sengkuni selalu ada dan bertaburan di sekitar kita bahkan mungkin pada diri kita. Entahlah, saya ini belum pandai, namun satu yang pasti, jika wakil yang saya pilih nanti ternyata terbukti sebagai Sengkuni, ingin rasanya tangan ini melemparkan sandal japit buluk ke mulutnya, setidaknya untuk mengingatkan bahwa Sengkuni selalu berakhir dengan mulutnya terobek oleh kuku Sang Bima.

Advertisements

2 comments on “AWAS, SOPO WAE BISA DADI SENGKUNI

  1. Okti
    April 10, 2014

    Woalah Mbokde, aku koyo lagi moco saka majalah Joyoboyo. hehehe

  2. bohemira
    April 10, 2014

    Hush! melatih teknik vokal untuk mengekspansi karaoke di melben lebih penting daripada membaca sengkuni….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 8, 2014 by in Urbanology and tagged , , .
%d bloggers like this: